គ្រួសាររីករាយ – Mobile legends bang bang / Bro KD Gaming

Mobile legend bang bang,mobile legned tik tok , mobile legend funny monents , wtf mobile legend , bro kd gaming , best couple hero , somebody to you mobile legend bang bang , epic comeback , new hero , top savage , top best savage , funny savage , best support , no hp not problem , best tank ,
Granger , lesley , gusion , layla clint , xborg , franco , harith nana , lylia , grock , lunox ,
Best top hero grobal , top 1 global , top hero

Name : RIN SEYHA SH
ID : 464472688 ( 3993 )

Name : Bro KD
ID : ……………….. ( ……… )

បើសិនជាឣ្នកហត់ហើយគួរសម្រាកខ្លះទៅកំុធ្វើបាបខ្លួនឣែងពេកហើយក៏កំសូវផ្គាប់ចិត្តគេពេកដែរបើឣាចគេចចេញគួរគេចចេញខ្លះទៅ៕ព្រោះឣ្វីមួយក៏ដោយក៏មិនឣាចស្ថិតថេររហូតនោះដែរ៕មនុស្សមិនមែនសុទ្ធល្ឣគ្រប់១០នោះដែរ។ហើយមួយវិញទៀតដែរយើងរស់នៅក៏មិនមែនដ៊ើម្បីតែតម្រូវចិត្តគេ។ពេលយើងធ្វើត្រូវគេថាយើងល្ឣបើយើងមានកំហុសតែមួយគេចាប់យើងភ្លាម។រស់នៅតែម្នាក់ក៏មិនប្រាកដថាឣែងការនោះដែរ។ហើយរស់នៅជាមនុស្សច្រើនក៏មិនប្រាកដថាសប្បាយចិត្តនោះផងទេ។តម្លៃខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅលើខ្លួងយើងជាឣ្នកសម្រេចមិនមែនឣ្នកដ៏ទៃជាឣ្នកសម្រេចលើយើងទេ។ជីវិតតែងតែមានបញ្ហារហើយការដែលមានបញ្ហារនេះហើយទើបធ្វើឣោយមនុស្សចេះដោះស្រាយនៅបញ្ហារនោះ៕ជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗគួរចេះយោគយល់ឣធ្យាស្រ័យឣោយគ្នាកំចំាមើលបណ្ណាំគ្នាពេក។ហើយមួយវិញទៀតសូមកំចូលចិត្តខាងវិនិច្ឆ័យគេពេកដឹងឣោយច្បាស់ចាំវិនិច្ឆ័យគេកំមើលតែសំបកខាងក្រៅរបស់គេ។លាងដៃខ្លួនឣែងឣោយស្អាត​សិនទៅចាំមកលាងសម្អាតដៃគេ​  ៕

សូមចុចsubscribeនិងបេីកសញ្ញាកណ្ដឹងផងដេីម្បីទទួលបានVideoថ្មីៗពីchannelខ្ញុំបាទហេីយពុកម៉ែបងប្អូនមានមតិយេាបល់អ្វីអាចcommentនៅក្នុងVideoខ្ញុំបាន!!សូមអរគុណ!!/Kh sniper official /Bro KD /Kakoda gaming /kakoda vlogger /Kakoda Kh/Bro KS/Bro KG/(°_°)
My New channel
Mrr KD On The Mix :

Moblie legend bang bang 2016 – 2020
Top best savage , funny savage , easy savage .

Top 1 Franco CAM By Z A Y N ¥
Top 1 Gusion CAM By You know bro tev
Top 1 Kaja CAM By P A R A G O N
Top 1 Jonhson CAM By Kvai gaming
Top 1 Aldous VN By  Shizu
Top 1 Ithreal CAM By V O N N A
Top 1 Ithreal Global By V O N N A
Top 1 Granger By Zenz…
Top 1 Nana By Zer Emm
Top 1 Ling IN By Sky wee

Mobile legend savage motange , funny clip , funny tik tok , couple hero in tik tok  .

+ My acc game 

Name : 것Beer것「ӃĐ」
ID : 679374006 ( 10262 )

source

Leave a Reply